Beoordelingscriteria

Iedere aanvraag wordt op volgende criteria beoordeeld

1.Geografisch :

De selectie van de projecten wordt gericht op de gebieden ( staten) waar de nood het hoogst is. Zo hebben we een aantal jaren geleden het zuiden van India grotendeels verlaten en werken we op dit ogenblik in de staten Orissa, Andrah Pradesh en Assam.

2. Coherentie :

Het project moet in voldoende mate in overeenstemming zijn met het statutaire doel, de missie en de ervaring van onze vzw.

3. Relevantie :

Het project dient een duidelijke meerwaarde te bieden aan één van de vooropgestelde criteria.

4. Doeltreffendheid :  

Er moet een duidelijke band zijn tussen de concrete uitdaging op het terrein, en de specifieke doelstelling van het project.

Er moeten duidelijke resultaten worden vooropgesteld.

Er moet een duidelijke analyse worden gemaakt van risico- en succesfactoren.

5. Doelmatigheid :

 De belangrijkste middelen moeten duidelijk worden omschreven ( budgettair, logistiek,operationeel … )  Er moet een duidelijke link zijn tussen de middelen en de vooropgestelde activiteit.

6. Duurzaamheid :

 Er moeten voldoende garanties zijn dat de resultaten ook na het einde van het project zullen blijven bestaan ( bvb versterking van de institutionele en beheerscapaciteiten van de lokale partners ) in zoverre lokale systemen aanwezig zijn.

7. Administratie :

Het dossier (aanvraag) moet voldoende elementen bevatten voor een vlotte beoordeling en opvolging zoals : korte inhoud, begin en einddatum, contactgegevens, bankgegevens …

8. Beheerscapaciteit :

Uit de ingediende aanvraag moet een voldoende beheerscapaciteit blijken van de betrokken organisatie of instantie.

9. Milieu :

Bij aanvragen met betrekking tot bouwprojecten, landbouw enz. wordt nagegaan in hoeverre rekening is gehouden met milieuaspecten ( vb : asbest, pestisieden … )